ปริมาณน้ำที่พืชต้องการ

ปริมาณน้ำที่พืชต้องการสามารถจำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ สวน ไม้ดอกไม้ประดับ(พุ่มไม้) สนามหญ้า และไม้ในกระถาง หรือระเบียง 

ในการแบ่งพื้นที่การให้น้ำให้คำนึงถึงสภาพพื้นที่ เช่น ในร่มหรือกลางแจ้ง 

เมื่อสามารถทำความเข้าใจกับปริมาณน้ำที่พืชต้องการ
จะช่วยให้การวางผังการรดน้ำในแต่ละกลุ่มพืชมีความชัดเจนขึ้น
เพื่อให้ง่ายในการวางแผน
จะบอกถึงระยะเวลาในการรดน้ำโดยทั่วไปของพืชแต่ละกลุ่ม และวิธีการรดน้ำแต่ละแบบ

แต่ท่านควรปรับระยะเวลาให้เหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศ และพื้นที่ของท่าน

   

Visitors: 240,098